Политика за конфиденциалност

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на клиенти на "Риъл Адванс" ООД  и цели да обясни практиките, свързани с обработването на лични данни в контекста на предоставяните услуги и извършваните дейности.

Тази Политика е изготвена съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламента).

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА ИЪЛ АДВАНС" ООД

Общи положения

Чл. 1. Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности, "Риъл Адванс" ООД  обработва като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“), в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.

Чл. 2. “Риъл Адванс“ ООД е дружество с ЕИК 203156490, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас; "Цар Иван Шишман"  39, с адрес на електронна поща [email protected] , тел: 0894488551, 0894488550, представлявано от Росица Георгиева и Анастасия Андреева – управители.

Фирмата е  Управител на ваканционна собственост и Туроператор с Регистрационен номер: РК-01-7709.

Субекти на данните

Чл. 3. Във връзка с предоставяните услуги "Риъл Адванс" ООД  обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, посещаващи уебсайта www.poseidon-bg.com , поддържан и администриран от "Риъл Адванс" ООД.

(б) физически лица, които осъществяват резервации от свое име или от име на друго физическо или юридическо лице посредством онлайн резервационнта система на Уебсайта, собственост на „Reseliva“ Tophane, Bogazkesen Cad. 23/1, Beyoglu - Istanbul / Turkey, Phone number: +90 212 293 56 78 (09:00-18:30 GMT+3); +90 212 252 73 63.

(в) Физически или юридически лица, които осъществяват резервации от свое име или от име на друго физическо лице посредством Онлайн резервационните системи Booking.com, Hotels.com и други подобни.

(г) физически лица, използващи услугите, предоставяни от "Риъл Адванс" ООД  включително, но не само услуги по хотелско настаняване, изхранване и кетъринг, по предоставяне на помещения за организиране на конферентни и други събития и др., както и физически лица, представляващи или действащи по друг начин от името на юридически лица, които използват тези услуги;

(д) физически лица, отправили от свое име или от името на друго лице, което представляват, запитвания  по електронна поща,  чрез обаждане или чрез попълване на формата за контакт на Уебсайта, използване на функционалността за Free Call на Уебсайта и др.), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към "Риъл Адванс" ООД 

Категории лични данни

Чл. 4. Kатегориите лични данни, която "Риъл Адванс" ООД  обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, включва:

1. Във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

(а) Идентификационни данни: имена на гост; дата на раждане; пол; националност; ЕГН за български граждани и номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.

(б) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.

(в) Информация, свързана с хотелско настаняване: номер на стая; етаж; дати и продължителност на престоя използване на туристически пакет; предпочитание за вид стая (пушачи/ непушачи);

(д) Допълнителна информация, свързана с хотелско настаняване при изрично заявяване от ползвателя на услугите: специални изисквания и предпочитания, вкл. за храни и напитки.

2. Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в оторизационна форма за плащане (slip); наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); авторизационни форми (подписани).

3. Във връзка с предоставянето на ресторантьорски услуги като посредник между  мястото за хранене и клиента, основно при организиране на мероприятия:

(а) Идентификационни данни: имена.

(б) Данни за контакт: телефон, адрес на електронна поща, адрес на местоживеене.

(в) Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг данъчен или регистрационен номер; авторизационни форми (подписани).

(г) Информация, свързана с предпочитания (при изрично заявяване от ползвателя): предпочитания за храни и напитки; предпочитан начин на плащане; специални изисквания, свързани хранителни продукти, напитки и други вещества, с които има пречка госта да влиза в контакт/ досег (независимо от причината).

4. В случаите, когато Субектът на данни представлява друго лице (напр. фирма): информация кое лице и в какво качество (вкл. месторабота, позиция), както и информация за заявяваните услуги/ извършваните поръчки в това качество. Съответно в случаите, когато услугите се заявяват от лице различно от Субекта на данни в полза на Субекта на данни - в какво качество Субектът на данни ще ползва услугите, от кой са заявени, от кой ще бъде извършено плащането и др. под. (напр. при настанявания организирани от работодател или бизнес партньор на Субекта на данни и др. под.).

5. Във връзка с услугите и функционалностите на Уебсайта:

(a) Данни, обработвани във връзка с извършване на резервация за хотелско настаняване: имена; адрес на електронна поща; телефон; държава; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; брой стаи; брой гости, в т. ч. брой възрастни и брой деца; код за достъп; код на участник в събитие и/или групово настаняване; номер на резервацията; специални оферти и предпочитания на госта (при изрично посочване в резервационната форма); данни за пакет.

 (б) Неструктурирано съдържание от разговори с и запитвания към резервационен агент посредством функционалността за Free Call на Уебсайта.

(в) Във връзка с подадени от клиенти жалби, заявления, искания, молби и сигнали: информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали.

Директен маркетинг

Чл. 5. (1) При наличието на изрично съгласие от страна на Субекта на данни "Риъл Адванс" ООД  , респ. други дружества, свързани с или партньори на "Риъл Адванс" ООД  могат да обработват следните лични данни: имена; телефон; адрес; адрес на електронна поща; информация за типа на използваните и предпочитани услуги, предоставяни от "Риъл Адванс" ООД  и други данни, изрично упоменати в съответното съгласие, за целите на директния маркетинг като предлагане на други стоки и услуги, включително предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, извършване на допитвания, анкети с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги и др. под. съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие.

(2) Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване на лични данни. В тези случаи обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

(3) Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг. В тези случаи обработването на лични данни, основаващо се на даденото съгласие се прекратява.

Цели за обработване на лични данни

Чл. 6. "Риъл Адванс" ООД  събира, съхранява и обработва информацията, описана в чл. 4 и 5 по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които предоставя. В зависимост от правното основание за обработването тези цели могат да бъдат:

(а) цели, свързани със спазване на законови задължения на "Риъл Адванс" ООД  ;

(б) цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с "Риъл Адванс" ООД  или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;

(в) цели на легитимния интерес на "Риъл Адванс" ООД  или на трети лица;

(г) цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

Чл. 7. Целите за обработване на лични данни от "Риъл Адванс" ООД  , свързани със спазване на законови задължения, включват:

1. водене на регистър за настанените туристи и подаване на информация от него към компетентните органи по законоустановения ред;

2. удържане и заплащане на туристически данък;

3. обслужване на сигнали, жалби и на рекламации и изготвянето на отговори по тях;

4. осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;

5. други дейности по изпълнение на законови задължения на "Риъл Адванс" ООД  , свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

Чл. 8. Целите за обработване на лични данни от "Риъл Адванс" ООД  , свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с "Риъл Адванс" ООД  , включват:

1. приемане и обработване на резервации и анулирани такива;

2. обслужване на клиенти, включително предоставяне на онлайн услуги посредством Уебсайта;

3. осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;

4. администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;

5. осигуряване на гаранция за извършени резервации и за заплащането на хотелското настаняване и на допълнително заявени услуги;

6. обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги и фактуриране;

7. връщане на грешно преведени суми;

8. осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите им предпочитания.

Чл. 9. Целите за обработване на лични данни, свързани с осъществяване на легитимните интереси на "Риъл Адванс" ООД  или на трети лица включват:

1. Упражняване и защита на законните права и интереси на "Риъл Адванс" ООД  ; и  Съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на клиенти; на други лица, свързани със "Риъл Адванс" ООД  ; на служители на "Риъл Адванс" ООД  ; на лица, обработващи лични данни от името на "Риъл Адванс" ООД  ; и на търговски партньори на "Риъл Адванс" ООД  :

(а) установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица, вкл. и по съдебен ред, в т. ч. подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи;

 (б) предприемане на действия за преустановяване предоставянето на услуги при отказ от плащане, нарушаване на установените от "Риъл Адванс" ООД  правила и политики и др. под.;

(в) администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;

2. Анализ, планиране и повишаване качеството на услугите, предоставяни от "Риъл Адванс" ООД  :

(а) поддържане на копие от данните от вътрешната информационна система, във връзка с моментното състояние на базата (заетост, задължения и др. под.) в случай на срив на информационните системи;

(б) проучване на удовлетвореността на клиенти и ползватели на услугите; получаване на обратна връзка относно предоставените услуги.

(в) контрол, анализ и оптимизиране на бизнес процесите за подобряване на качеството на услугите.

3. Осигуряване на нормалното функциониране, използване, поддръжка и администриране на Уебсайта;

Чл. 10. Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на данните, включват:

1. Изпращане на рекламни съобщения за  специални оферти, пакети, предстоящи събития и други подобни;

2. Проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;

3. Изпращане на информационни бюлетини;

4. Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.

Предоставяне на лични данни и последици при отказ да се предоставят на "Риъл Адванс" ООД 

Чл. 11. (1) "Риъл Адванс" ООД  ясно обозначава, където е приложимо и по подходящ начин, дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или представлява изискване, необходимо за сключването или изпълнението на договор, както и последиците от отказ за предоставяне.

(2) При необходимост от допълнителни разяснения всеки Субект на данни може да поиска такива в обектите на "Риъл Адванс" ООД  или да отправи запитване към посочените в чл. 20 от тази Политика контакти.

(3) Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на "Риъл Адванс" ООД  , пред удовлетворяването и изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали и др. под., която освобождава "Риъл Адванс" ООД  от отговорност за неизпълнение.

(4) Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предоставяни от "Риъл Адванс" ООД  .

(5) Субектите на данни не следва да предоставят на "Риъл Адванс" ООД  каквито и да е специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения).

Други източници на лични данни

Чл. 12. (1) В някои случаи личните данни, обработвани от "Риъл Адванс" ООД  , не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:

1. Лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си по друг начин със Субект на данните;

2. Организатори на събитие – относно информация за участниците в събитието;

3. Търговски партньори (напр. резервационни сайтове като напрBooking. com; туристически агенти, други лица, които предоставят посреднически услуги при извършването на резервации или при заявяването на други услуги и други подобни) на "Риъл Адванс" ООД;

4. Компетентни държавни и съдебни органи.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1-3 се ангажират да информират Субектите на данни, чиито данни предоставят на и да гарантират, че предоставят данните въз основа на валидно правно основание.

Обработване на информация от трети лица – обработващи лични данни

Чл. 13. (1) За целите, посочени в тази Политика, "Риъл Адванс" ООД  може да превъзлага дейности по обработване на личните данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

(2) Когато лични данни се разкриват на и обработват от обработващи личните данни, това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от "Риъл Адванс" ООД  задачи.

(3) Обработващите лични данни действат от името на "Риъл Адванс" ООД  и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на "Риъл Адванс" ООД  като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информацията за други цели освен за целите, посочени в тази Политика.

Категории получатели на лични данни

Чл. 14. "Риъл Адванс" ООД  не разкрива лични данни относно Субекта на данни на трети лица, освен в случаите когато:

1. Това е необходимо за изпълнение на законово задължение на "Риъл Адванс" ООД   пред компетентни държавни, общински или съдебни органи;

2. Това е изрично предвидено в Политиката и/или в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които "Риъл Адванс" ООД  предоставя

3. това е необходимо за предоставяне на услугите на "Риъл Адванс" ООД  :

(а) банки и доставчици на платежни услуги;

(б) доставчици на пощенски и куриерски услуги;

(в) търговски партньори на "Риъл Адванс" ООД  като: резервационни сайтове; туристически агенции и други доставчици на туристически или други помощни услуги като автомобили по наем, таксиметрови и други транспортни услуги и други подобни

4. Субектът на данни е дал изричното си съгласие - лицата, предвидени в съответното съгласие (напр. свързани с "Риъл Адванс" ООД  , търговски партньори на "Риъл Адванс" ООД  и други подобни);

5. това е необходимо за защита на правата или законните интереси на "Риъл Адванс" ООД  , на трети лица или на Субекта на данни: държавни, общински и съдебни органи; адвокати; нотариуси.

Чл. 15. (1) "Риъл Адванс" ООД  обработва и съхранява информация относно Субекта на данни до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва.

(2) "Риъл Адванс" ООД  , съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, обработва и съхранява информация относно Субекта на данни в следните срокове:

Типове данни и Срок на съхранение:

А) Данни за регистъра за настанените туристи по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма, които включват идентификационни данни на настанените лица и данни, свързани с хотелското настаняване.

·     Съобразно предвидения в Закона за туризма и подзаконовата нормативна уредба ред и срок

Б) Информация, свързана със заявени и използвани услуги за хотелско настаняване, за събития и за ресторантьорски услуги, вкл. за анулирани резервации за хотелско настаняване (доколкото са свързани с възстановяване на предплатени суми и/или удържане на дължими суми)

·        От извършването на съответната резервация/ заявка до 5 /пет/ години от предоставяне на услугата/приключване изпълнението на договора/ анулиране на резервацията. В случаите, когато услугите са заявени и използвани въз основа на договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

В) Финансови и счетоводни документи; фактури; авторизационни форми; друга информация, свързана с с данъчно-осигурителния контрол.

·        До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.

Г) Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали - 5 години, а в случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.

Д) Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни - От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от Субекта на данните.

Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на „Риъл Адванс“ ООД или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

Права на Субектите на данни във връзка с личните им данни

Чл. 16. (1) Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки Субект на данни разполага със следните права:

1. Право на информация – да получи информация относно извършваното обработване на личните му данни от "Риъл Адванс" ООД ;

2. Право на достъп:

(а) да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;

(б) да получи достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата му.

3. Правото на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;

4. Правото на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни;

5. Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от "Риъл Адванс" ООД  ограничаване на обработването на личните му данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;

6. Уведомяване на трети лица – право да изисква от "Риъл Адванс" ООД  да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от "Риъл Адванс" ООД  ;

7. Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Субекта на данни съгласие, същият може да оттегли съгласието си по всяко време.

Право на възражение

Чл. 17. (1) Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни като лично отправи съответно писмено искане към "Риъл Адванс" ООД  – подадено лично от Субекта на адреса, или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата.

(2) Искането по ал. 1 може да бъде упражнено и по електронен път, като за целта същото трябва да е подписано от Субекта на данни с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и да се изпрати до "Риъл Адванс" ООД  на адреса на електронна поща, посочен в чл. 21 от тази Политика.

(3) Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

(4) Част от правата могат да бъдат упражнявани и чрез наличните функционалности  в Уебсайта.

Право на жалба до надзорен орган

Чл. 19. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

Чл. 20. Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт:
www.cpdp.bg

Чл. 21. Субектът на данните може да получи разяснения относно съдържанието и основанията за обработване на данните, начина на упражняване на правата по тази Политика, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от "Риъл Адванс" ООД  на:

Адрес: гр. Бургас; "Цар Иван Шишман"  39
Email адрес:
[email protected]
Телефон:
0894488550 ; 0894488551

Тази Политика за защита на личните данни е съставена от "Риъл Адванс" ООД  в качеството му на администратор на лични данни с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Тази Политика за защита на личните данни е в сила от  25.05.2018 г.